Kurz manažérstva kvality vysokoškolskej výučby pre učiteľov TUKE

Kurz manažérstva kvality vysokoškolskej výučby pre učiteľov TUKE je organizovaný Katedrou inžinierskej pedagogiky TUKE.

Učebný plán kurzu manažérstva kvality VŠ výučby pre rozsah kurzu 24 hodín tvoria nasledovné témy:

  1. Úvod do kvality, kvalita školy a kvalita výučby
  2. Plánovanie programu kvalitnej výučby (vzdelanostný profil absolventa, informačný list predmetu, plánovanie priebehu a kontrolovania výsledkov výučby)
  3. Zvyšovanie kvality vzdelávacích aktivít (prednáška, cvičenie, seminár)
  4. Zvyšovanie kvality kontrolovania výučby (zisťovanie výsledkov a hodnotenie)
  5. Systém manažérstva kvality výučby: poslanie a ciele, princípy, oblasti a indikátory, štandardy kvality výučby, nástroje merania kvality výučby
  6. Záverečné kolokvium s obhajobou záverečnej práce absolventa s vypracovaným študijným programom, zistenými výsledkami výučby a vyhodnotením kurzu

Informácie o kurze môžete nájsť na web stránke KIP https://www.kip.tuke.sk v rámci menu „Manažérstvo kvality VŠ výučby“.

Ďalšie informácie o obsahu a formách výučby, študijných materiáloch a požiadavkách v rámci jednotlivých predmetov poskytne účastníkom garant kurzu.

Ukončenie kurzu

Podmienky pre úspešné ukončenie kurzu a získanie osvedčenia:

  • Minimálne 80 % účasť na výučbe v rámci celého kurzu.
  • Splnenie úloh podľa požiadaviek garanta.
  • Vypracovanie a obhájenie záverečnej práce.

Záverečné hodnotenie kurzu prebieha formou kolokvia na stretnutí účastníkov a vyučujúceho. Kolokvium (skupinový rozhovor skupiny 5 – 7 študujúcich a lektora) kurzu zameraný na SWOT analýzu kurzu a obhajobu vypracovaných projektov.

Absolventi získavajú „Osvedčenie o absolvovaní kurzu manažérstva kvality VŠ výučby“.

Dokument s popisom kurzu Manažérstva kvality výučby pre učiteľov TUKE, obsahuje tiež prihlášku na kurz.

Je dostupný na zobrazenie/stiahnutie vo formáte .pdf na tomto mieste.