Externá forma DPŠ na KIP je určená pre absolventov inžinierskeho štúdia na TUKE, prípadne na iných vysokých školách. Katedra inžinierskej pedagogiky poskytuje DPŠ pre absolventov všetkých fakúlt TUKE okrem Fakulty umení (FU). FU má akreditované programy DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov zodpovedajúce špecifikám učiteľstva predmetov z oblasti výtvarného umenia.

Štúdium začína v prvom semestri akademického roka. Aby mohol byť záujemca zaradený na DPŠ v príslušnom akademickom roku, žiadosť o prijatie na DPŠ je treba zaslať na sekretariát KIP spravidla do polovice júna v písomnej, prípadne elektronickej forme (dátum v aktuálnom akademickom roku je konkretizovaný na webovej stránke v Aktualitách). Žiadosť si môžu záujemcovia stiahnuť na stránke Pre uchádzačovDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)Prihláška na DPŠ. Po spracovaní žiadostí dostanú uchádzači oznámenie o prijatí (neprijatí). Počet prijímaných je limitovaný personálnymi a priestorovými možnosťami KIP. Keď sa naplní maximálny počet, ďalšie žiadosti budú zaradené do poradovníka náhradníkov podľa dátumu doručenia pre prípad, že pôvodne prihlásení na štúdium nenastúpia. Uchádzači o DPŠ by mali mať dobré komunikačné spôsobilosti a ovládať prácu na PC, hlavne prácu v kancelárskom balíku (MS Office).

Absolventi TUKE sú zaraďovaní do jednotlivých programov DPŠ podľa toho, aký inžiniersky študijný program/odbor  absolvovali. Absolventi TUKE (VŠT) takých programov/odborov, ktoré už nie sú v súčasnosti na TUKE akreditované, budú zaradení na program DPŠ podľa sústavy študijných odborov na vysokých školách.

Inžinieri – absolventi iných vysokých škôl môžu byť prijatí, ak vyštudovali študijný odbor, ktorý je totožný, resp. príbuzný s niektorým z tých študijných odborov, ktoré sú akreditované v 2. stupni štúdia na TUKE, resp. sú uvedené v sústave študijných odborov na vysokých školách, a ku ktorým má TUKE schválený program DPŠ. Takíto uchádzači budú zaradení do programu DPŠ, v ktorom je tento (príbuzný) študijný odbor uvedený.

Absolventi externej formy DPŠ (inžinieri) získajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie odborných vyučovacích predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah ich študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky.

Štúdium začína v prvom semestri príslušného akademického roka. Študentom DPŠ sa stáva uchádzač po zápise. Podmienkou je uhradenie príslušného poplatku 960 EUR za celé štúdium (1. ročník 480 EUR, 2. ročník 480 EUR). V poplatku sú okrem administratívnych nákladov zahrnuté náklady na učebné texty, ktoré študenti dostanú pri zápise, náklady na zabezpečenie výučby vrátane pedagogickej praxe na cvičných školách. Štúdium prebieha prezenčne (priamy kontakt vyučujúcich so študentmi) na prednáškach, cvičeniach, konzultáciách. Vo väčšine predmetov externej formy nie sú prednášky, výučba má charakter cvičení a predpokladá samoštúdium poslucháčov. V prvom ročníku je výučba každý druhý pondelok alebo utorok (dané zaradením do skupín), podľa rozvrhu spravidla od 8:00 – 14:50 v priestoroch KIP. Okrem prednášok a cvičení na KIP prebieha pedagogická prax na cvičných školách. Organizácia výučby je určená harmonogramom štúdia a rozvrhom. Pre informácie o obsahu štúdia klikni na Program DPŠ – externá forma.

DPŠ je štvorsemestrálne štúdium, v štvrtom semestri sa odovzdáva záverečná práca a konajú sa záverečné skúšky. Úspešní absolventi záverečných skúšok dostanú vysvedčenie a získavajú kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, čím môže vyučovať profesijné predmety, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky.


Upozornenie:

VÝŠKA NEUHRADENÉHO POPLATKU ZA DPŠ PO JEHO PRERUŠENÍ V EXTERNEJ FORME

V prípade pokračovania štúdia po prerušení sa výška neuhradenej čiastky poplatku vypočíta podľa aktuálne platných cien.