Denná forma DPŠ na KIP je určená pre študentov dennej formy štúdia na jednotlivých fakultách TUKE, ktorí popri štúdiu na svojej fakulte absolvujú aj DPŠ. Katedra inžinierskej pedagogiky (ďalej len „KIP“) poskytuje DPŠ pre študentov všetkých fakúlt TUKE okrem Fakulty umení (FU). FU má akreditované programy DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov zodpovedajúce špecifikám učiteľstva predmetov z oblasti výtvarného umenia.

Na DPŠ sa môžu prihlásiť študenti v prvom prípadne druhom ročníku inžinierskeho stupňa štúdia alebo v treťom ročníku bakalárskeho stupňa štúdia (len pokiaľ budú pokračovať na druhom stupni štúdia). Uchádzači o DPŠ by mali mať dobré komunikačné spôsobilosti a ovládať prácu na PC, hlavne prácu v kancelárskom balíku (MS Office). Výzva na prihlasovanie je zverejňovaná na web stránkach TUKE a KIP a prostredníctvom listov na jednotlivé fakulty obvykle v marci. Prihlášku si môžu záujemcovia stiahnuť na stránke KIP pod položkou menu: Pre uchádzačovDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)Prihláška na DPŠ, prípadne vyzdvihnúť na KIP. Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť na KIP spravidla do polovice júna príslušného roku (dátum v aktuálnom akademickom roku je konkretizovaný na webovej stránke v Aktualitách). Po spracovaní prihlášok dostanú uchádzači oznámenie o prijatí/neprijatí. Počet prijímaných je limitovaný personálnymi a priestorovými možnosťami KIP. Keď sa naplní maximálny počet, ďalšie žiadosti budú zaradené do poradovníka náhradníkov podľa dátumu doručenia (pre prípad, že pôvodne prihlásení na štúdium nenastúpia).

Uchádzači sú zaraďovaní na programy DPŠ podľa študijných odborov na 2. stupni VŠ štúdia (Ing.). Absolventi dennej formy DPŠ získajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie odborných vyučovacích predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah ich študijných odborov a vykonané štátne skúšky až po úspešnom ukončení druhého stupňa štúdia (Ing.).

Štúdium začína v prvom semestri príslušného akademického roka. Študentom DPŠ sa stáva uchádzač po zápise. Podmienkou je uhradenie príslušného poplatku (280 EUR za celé štúdium). V poplatku sú okrem administratívnych nákladov zahrnuté aj náklady na učebné texty, ktoré študenti dostanú pri zápise a náklady na zabezpečenie výučby, vrátane pedagogickej praxe na cvičných školách. Štúdium prebieha prezenčne (priamy kontakt vyučujúcich so študentmi) na prednáškach a cvičeniach, konzultáciách. Organizácia výučby je určená harmonogramom štúdia a rozvrhom. Pre informácie o obsahu štúdia klikni na Program DPŠ – denná forma.

Štúdium je štvorsemestrálne, v štvrtom semestri sa odovzdáva záverečná práca a konajú sa záverečné skúškyVysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti získavajú úspešní absolventi záverečných skúšok DPŠ po úspešnom ukončení druhého stupňa štúdia (získaní inžinierskeho diplomu). Toto vysvedčenie oprávňuje vyučovať profesijné/odborné predmety podľa toho, aký študijný program/odbor absolvent ukončil. Pokiaľ študent úspešne neukončil inžinierske štúdium, nemôže dostať Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti, aj keby DPŠ úspešne ukončil.


Upozornenie:

VÝŠKA POPLATKU PRI ZMENE FORMY DPŠ

Študenti dennej formy DPŠ, ktorí počas absolvovania DPŠ z rôznych dôvodov (prerušenie štúdia v DPŠ, začatie DPŠ až v 2. ročníku inžinierskeho štúdia na TUKE, a pod.) zmenia formu štúdia na externú, sú povinní zaplatiť poplatok za DPŠ za pomernú časť svojho štúdia v zmenenej forme podľa schváleného sadzobníka pre externú formu DPŠ.