Ukončenie DPŠ je formou záverečných skúšok. Študent v rámci nich preukáže požadovanú úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností v teoretickej rovine z troch súhrnných predmetov a v praktickej oblasti obhajobou záverečnej práce. Materiály k tejto fáze štúdia sú dostupné na zobrazenie/stiahnutie vo formáte .pdf:

Opravné záverečné skúšky DPŠ za akademický rok 2019/2020

Pôvodný termín opravných záverečných skúšok, uvedený v harmonograme štúdia sa z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie presúva na jún 2021. Dátum konania: piatok, 18.6.2021.

Záverečné práce pre ukončenie štúdia v riadnom termíne akademického roku 2020/2021

 • Námety na témy záverečných prác pre akademický rok 2020/2021
  (zverejnené od 29.9.2020)
 • Výber témy záverečnej práce – prihlasovanie:
  • od 6.10.2020, 8:00 do 9.10.2020, 16:00 – výber oblasti/vedúceho ZP
   (je dostupný v Moodle, v kurze „Záverečné práce“)
  • od 13.10.2020 do 16.102020 – výber témy ZP

Pokyny k záverečnej skúške DPŠ v riadnom termíne – 6/2021

Záverečnej skúšky (ďalej „ZS“) sa môžu zúčastniť študenti ktorí majú ku 17.5.2021 ukončený 2. ročník štúdia (všetky zápočty a všetky skúšky vrátane pedagogickej praxe – k pedagogickej praxi je potrebné splniť požiadavky uvedené v príslušnom kurze na Moodle). Za prihlásenie sa na ZS sa považuje odovzdanie záverečnej práce (ďalej „ZP“) nahratím do systému Moodle najneskôr 17.5.2021 23:55.. (V Moodle je vytvorený kurz „Záverečné práce“, v ňom sa nachádza téma „Záverečné práce – finálna verzia 2020/2021“. Táto téma obsahuje linku na odovzdanie súborov ZP spolu s podrobným popisom k ich vyžadovanému obsahu a pomenovaniu.)

Tlačenú verziu ZP v tvrdej väzbe s priloženým CD nosičom a index je potrebné doručiť na KIP do pondelka 7.6.2021. Pri osobnom doručení – v čase 8:00-15:00. Pri doručení poštou rozhoduje údaj na poštovej pečiatke.

V rámci procesu hodnotenia ZP sú vyhotovené 2 posudky. Tie budú zo strany katedry vložené do systému Moodle k finálnej verzii ZP. Študent si nebude posudky žiadať na sekretariáte katedry, bude ich mať dostupné v Moodle od 9.6.2021. Vykonať ZS je umožnené iba tým študentom, ktorí majú aspoň jeden z posudkov odporúčajúci k obhajobe.

Záverečné skúšky oboch foriem DPŠ pozostávajú z obhajoby záverečnej práce a ústnej skúšky. Budú sa konať v týždni 14.-18. júna 2021. Študentom, ktorí spĺňajú podmienky pre vykonanie ZS, bude zaslaná pozvánka najneskôr 1 mesiac pred konaním ZS. Rozdelenie študentov na jednotlivé dni ZS bude zverejnené aj v LMS Moodle v kurze „Záverečné práce“. Harmonogram ZS bude upresnený. Forma ZS (prezenčná alebo dištančná) je závislá od nariadení v súvislosti s pandemickou situáciou, platných v čase konania skúšky. Aktuálne sa predpokladá forma dištančná. Ďalšie informácie budú upresnené.

Pre obhajobu záverečnej práce platí nasledujúce usmernenie:

 • Trvanie obhajoby: 15 minút/študent (z toho vlastná obhajoba max. 7 minút, 8 min. je určených na vyjadrenie sa k posudkom, vrátane odpovedí študenta na otázky z posudkov).
 • Obsahové zameranie obhajoby: empirická, nie teoretická časť ZP (t. j. cieľ práce a prieskumu, čiastkové ciele, najzaujímavejšie výsledky).
 • Prezentácia k obhajobe ZP:
  • vložená do systému Moodle (v kurze „Záverečné práce“ je vytvorená téma „Obhajoba záverečnej práce – prezentácia“; táto téma obsahuje linku na odovzdanie súboru s prezentáciou na obhajobu ZP spolu s popisom ku jeho požadovanému pomenovaniu) najneskôr v posledný pracovný deň do 12:00 hod. pred dňom obhajoby. Upozorňujeme, že vedúci ZP prezentáciu nekontroluje, nevyjadruje sa k nej,
  • rozsah prezentácie (počet snímok) si študent prispôsobí podľa vlastného uváženia s ohľadom na stanovený časový limit.

Obhajobu záverečnej práce môže študent vykonať aj v prípade, že jeden z recenzentov uvedie zamietavé stanovisko. Ak sú oba posudky zamietavé, študent sa nemôže zúčastniť záverečných skúšok.

Poznámka: Prosíme, aby všetky podlžnosti voči katedre boli vyriešené najneskôr v deň záverečnej skúšky (požičanie kníh autorov Bajtoš J., Blaško M.).

(Posledná úprava: 2021-05-26)