Katedra inžinierskej pedagogiky (KIP) je pracoviskom Technickej univerzity v Košiciach. Jej hlavným poslaním je zabezpečovať ďalšie vzdelávanie učiteľov stredných aj vysokých škôl so zameraním na pedagogickú spôsobilosť a kontinuálne vzdelávanie učiteľov. Prevažnou náplňou jej činnosti je zabezpečenie doplňujúceho pedagogického štúdia pre študentov TUKE a absolventov inžinierskych študijných programov z technických a ekonomických vysokých škôl.

Podľa Štatútu TUKE patrí Katedra inžinierskej pedagogiky ku katedrám s celoškolskou pôsobnosťou, ktoré sú začlenené do organizačnej štruktúry Rektorátu TUKE. Tieto katedry riadi prorektor TUKE splnomocnený na túto činnosť rektorom, obvykle je ním prorektor pre vzdelávaciu činnosť.